Skrivelser och yttranden

Bild: Repslagarbanan i Karlskrona. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelser och yttranden

2024

Klimat- och näringslivsdepartementet
Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter
Yttrande KN2024/01008 Förlängning paus omprövning moderna miljövillkor – ArbetSam
Yttrande KN2024/01008 Förlängning paus omprövning moderna miljövillkor – VhN

Kulturdepartementet
Remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun
Yttrande 2023:58 Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Yttrande 2023:58 Transporthistoriskt Nätverk
Yttrande 2023:58 Ideell kulturallians
Yttrande 2023:58 Arbetets museum

2023

Statens fastighetsverk
Angående Statens fastighetsverks nya kajhyror i Stockholm

Energi- och näringsministern. Klimat- och miljöministern. Kulturministern
Skrivelse Paus i nationella planen för vatten NAP – Vattenhistoriskt Nätverk

Energi- och näringsutskottet. Klimat- och miljöutskottet. Kulturutskottet
Skrivelse Paus i nationella planen för vatten NAP – Vattenhistoriskt Nätverk

Svenska kraftnät. Energimyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten. Riksantikvarieämbetet
Skrivelse Paus i nationella planen för vatten NAP – Vattenhistoriskt Nätverk

2022

Swedavia
Skrivelse Arlanda flygsamlingar – ArbetSam och Arbetets museum
Skrivelse Arlanda flygsamlingar – Transporthistoriskt Nätverk

Infrastrukturdepartementet
Remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden Ds 2022:11
Yttandre Ds 2022:11 – Transporthistoriskt Nätverk

Miljödepartementet
Remiss EU-kommissionens förordning restaurering av natur Dr M2022-01470
Yttrande Dr M2022-01470 – Vattenhistoriskt Nätverk
Yttrande Dr M2023-01470 – Arbetets museum och ArbetSam

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav Dnr 02248–2022
Yttrande Dnr 02248-2022 – Arbetets museum & ArbetSam
Yttrande Dnr 02248-2022 – Vattenhistoriskt Nätverk

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning för att definiera ekologisk potential Dnr 01821-2022
Yttrande Dnr 01821-2022 – Arbetets museum och ArbetSam

Jordbruksverket
Skrivelse Handläggningstider- ArbetSam

Kulturdepartementet
Utredning Kultursamverkansmodellen
Skrivelse Kultursamverkansmodellen – ArbetSam
Skrivelse Kultursamverkansmodellen – Transporthistoriskt Nätverk

Kulturdepartementet
Skrivelse Stärkt Fartygsstöd – Arbetets museum och ArbetSam

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt Dnr 04542-2021
Yttrande Dnr 0452-2021 – Arbetets museum och ArbetSam
Yttrande Dnr 0452-2021 – Vattenhistoriskt Nätverk

Kulturdepartementet
Betänkande Från kris till kraft SOU 2021:77
Yttrande SOU2021:77 – ArbetSam
Yttrande SOU2021:77 – Transporthistoriskt Nätverk

2021

Justitiedepartementet
Upphovsrätt på den inre digitala marknaden Ds 2021:30
Yttrande Ds 2021:30 – ArbetSam

Socialdepartementet
Promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden S2021/07063
Yttrande S2021/07063 – ArbetSams yttrande

Justitiedepartementet
Promemoria Hittegods i trafiken Ds 2021:26
Yttrande DS 2021:26 – Transporthistoriskt Nätverk

Justitiedepartementet
Remiss Promemoria Avveckling av flottningslagstiftningen? Ds 2021:22
Yttrande Ds 2021:22 – ArbetSam

Sveriges riksdag
Skrivelse Yrkan om moratorium NAP – Vattenhistoriskt Nätverk

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överrensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Dnr 3531-19
Yttrande Dnr 3531-19 – Vattenhistoriskt Nätverk

Kulturdepartementet
Betänkande Immunitet för utställningsföremål SOU 2021:28 
Yttrande SOU 2021:28 – ArbetSam

Landets länsstyrelser
Skrivelse Samordning av remissförfarande – Vattenhistoriskt Nätverk

Kulturdepartement
Utredning: Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin
Skrivelse Skapande skola och museer – ArbetSam, Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer

Länsstyrelsen Skåne
Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å Dnr 531-8122-2021
Yttrande Dnr 531-8122-2021 – Vattenhistoriskt Nätverk

Socialdepartementet
Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen S2021/01524
Yttrande S2021/01524 – ArbetSam

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Nationell strategi för skydd av vattenknutna natur- och kulturmiljöer Dnr 01733-2018
Yttrande Dnr 01733-2018 – ArbetSam och Arbetets museum

Kulturdepartementet
Skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel – Transporthistoriskt Nätverk
Sändlista skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd

Infrastrukturdepartementet
Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation I2020/03425
Yttrande I2020/03425 – Transporthistoriskt Nätverk

2020

Miljödepartementet
Promemoria Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg M2020/01567
Yttrande M2020/01567 – Transporthistoriskt Nätverk

Transportstyrelsen
Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg Dnr 5.2-2020-1777
Yttrande Dnr 5.2-2020-1777 – Transporthistoriskt Nätverk

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning samverkan Dnr 2247-2020
Yttrande Dnr 2247-20 – ArbetSam och Arbetets museum
Följebrev Dnr 2247-20 – ArbetSam och Arbetets museum
Bilaga Dnr 2247-20 Arbetets museum och ArbetSam

Socialstyrelsen
Promemoria Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9
Yttrande Ds 2020:9 – ArbetSam

Mark- och miljödomstolen i Nacka
Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd utrivning vattenanläggning Järle kvarn M 1785–20
Yttrande Mål M 1785–20 – Vattenhistoriskt Nätverk

Arbetsmiljöverket
Skrivelse Certifiering eldare AFS 2017:3 – ArbetSam och Arbetets museum

Kulturdepartementet, Liberalerna och Centerpartiet
Skrivelse Stöd arbetslivsmuseer pga covid-19 – ArbetSam och Arbetets museum
Bilaga skrivelse Stöd arbetslivsmuseer: Lista arbetslivsmuseer i Sverige

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet
Skrivelse Stöd RAÄs önskan om miljömålsuppföljning – ArbetSam

Kulturdepartementet
Skrivelse Fartygsstöd – ArbetSam och Arbetets museum

Kulturdepartement
Skrivelse Förslag tillägg förordning stöd till kulturen – ArbetSam

Sveriges regioner och kommuner
Skrivelse Coronapandemins konsekvenser arbetslivsmuseer – ArbetSam och Arbetets museum
Bilagor: Exempel från arbetslivsmuseerlista arbetslivsmuseer i Sverigeartikel Ängelholms Flygmuseum.

Kulturdepartementet
Skrivelse Coronapandemins konsekvenser för arbetslivsmuseerna – ArbetSam och Arbetets museum

Miljödepartementet
Remiss En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66
Yttrande SOU 2019:66 – ArbetSam

2019

Hässleholms kommun
Skrivelse Hässleholms filfabrik – ArbetSam

Norrtälje kommun
Skrivelse Pythagoras Industrimuseum – ArbetSam

Skatteverket
Skrivelse Moms för arbetslivsmuseer – ArbetSam

Näringsdepartementet
Betänkande Verkställbarhet av beslut om lov SOU 2018:66
Yttrande SOU 2018:86 – ArbetSam

Remiss Kulturplan Östergötland 2020-2023
Yttrande Kulturplan Östergötland 2020-2023 – ArbetSam

Remiss Kulturplan Västerbotten 2020-2023
Yttrande Kulturplan Västerbotten 2020-2023 – ArbetSam

Remiss Förslag ändring Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter Dnr 2019-72
Yttrande Dnr2019-72 – ArbetSam

2018

Region Västernorrland
Skrivelse Svenska administrations- och byråkratimuseet – ArbetSam

Region Blekinge
Skrivelse Ebbamåla Bruk – ArbetSam

Olofströms kommun
Skrivelse Ebbamåla Bruk – ArbetSam

Kulturdepartementet
Promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället Ds 2018:13
Yttrande Ds 2018:13 – ArbetSam

Näringsdepartementet
Remiss Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring SOU 2017:95
Yttrande SOU 2017:95 – ArbetSam

Näringsdepartementet
Promemoria Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Yttrande Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov – ArbetSam

2017

Miljö- och energidepartementet
Promemoria Vattenmilö och vattenkraft
Yttrande Vattenmiljö och vattenkraft – ArbetSam
Bilaga: Arbetslivsmuseer vid vatten

Miljödepartementet
Skrivelse Behov av konsekvensanalys och inventering – ArbetSam

Miljödepartementet
Skrivelse Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser – ArbetSam
Skrivelse Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser – Sveriges hembygdsförbund

Kulturdepartementet
Remiss Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Ds 2017:8
Yttrande Ds 2017:8 – ArbetSam

2016

Skara stad
Skrivelse Planprogram för stationsområdet – ArbetSam
Skrivelse Planprogram för stationsområdet – Västarvet

Kulturdepartementet
Remiss Ny museipolitik SOU 2015:89
Yttrande SOU 2015:89 – ArbetSam

Kulturdepartementet
Remiss Gestaltad livsmiljö SOU 2015:88
Yttrande SOU 2015:88 – ArbetSam

2015

Sveriges Riksdag
Förslag till riksdagsbeslut: Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv
Bakgrund till motion för stärkt stöd för det rörliga kulturarvet

Kulturdepartementet
Remiss Rapport Farokonventionen Ku2014/591/KA
Yttrande Ku2014/591/KA – ArbetSam

2014

Miljödepartementet
Yttrande: I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
Artikel: Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet

2013

Miljödepartementet
Yttrande: Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Kulturdepartementet
Yttrande: Förslag till förordning om statsbidrag för ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet