Skrivelser och yttranden

Bild: Repslagarbanan i Karlskrona. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelser och yttranden

2022

Swedavia gällande Arlanda Flygsamlingar
ArbetSams och Arbetets museums skrivelse till Swedavia
Transporthistoriskt Nätverks skrivelse till Swedavia

Infrastrukturdepartementet
Remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden Ds 2022:11
Transporthistoriskt Nätverks yttrande på Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Miljödepartementet
Yttrande remiss EU-kommissionens förordning restaurering av natur Dr M2022/01470 – Vattenhistoriskt Nätverk
Yttrande remiss EU-kommissionens förordning restaurering av natur Dr M2023/01470 – Arbetets museum och ArbetSam
Remiss EU-kommissionens förordning restaurering av natur Dr M2022/01470

Kulturdepartementet
Skrivelse Kultursamverkansmodellen –  Transporthistoriskt Nätverk
Länk utredning Kultursamverkansmodellen

Havs- och vattenmyndigheten
Yttrande Vägledning förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav – Arbetets museum & ArbetSam
Yttrande Vägledning förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav – VhN
Länk till remiss

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss vägledning för att definiera ekologisk potential (Dnr 01821–2022)
Länk till remiss
Länk till Arbetets museums och ArbetSams yttrande

Jordbruksverket
Skrivelse angående handläggningstider

Kulturdepartementet
Skrivelse angående Kultursamverkansmodellen

Kulturdepartementet
Skrivelse angående stärkt Fartygsstöd

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt (Dnr 04542–2021)
Länk till remiss
Länk till Arbetets museums och ArbetSams yttrande
Länk till Vattenhistoriskt Nätverks yttrande

Kulturdepartementet
Betänkande Från kris till kraft SOU 2021:77
ArbetSams yttrande
Transporthistoriskt Nätverks yttrande

2021

Justitiedepartementet
Promemoria Upphovsrätt på den inre digitala marknaden Ds 2021:30
ArbetSams yttrande Upphovsrätt på den inre digitala marknaden Ds 2021:30

Socialdepartementet
Promemoria Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden
ArbetSams yttrande

Justitiedepartementet
Promemoria Hittegods i trafiken Ds 2021:26
ThN:s yttrande Hittegods i trafiken

Justitiedepartementet
Remiss Promemoria Avveckling av flottningslagstiftningen?
ArbetSams yttrande Avveckling av flottningslagstiftningen?

Sveriges riksdag
Skrivelse till politiker i Sveriges riksdag angående yrkan om moratorium NAP
Vattenhistoriskt Nätverks skrivelse

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överrensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper. Dnr 3531-19
Vattenhistoriskt Nätverks yttrande

Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål – Betänkande av Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
ArbetSams yttrande betänkande Immunitet för utställningsföremål

Landets länsstyrelser
Skrivelse från Vattenhistoriskt Nätverk där man önskar se samordning av remissförfarande

Kulturdepartement
Utredning: Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.
Skrivelse: Skapande skola och museer

Länsstyrelsen Skåne
Remiss bakgrundsbeskrivning Rönne å
VhNs yttrande bakgrundsbeskrivning Rönne å

Socialdepartementet
Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
Remissinstanser Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
ArbetSams yttrande Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen

Havs- och vattenmyndigheten
Yttrande remiss Nationell strategi för skydd av vattenknutna natur- och kulturmiljöer
Remiss Nationell strategi för skydd av vattenknutna natur- och kulturmiljöer
(Länk till info och remiss på Havs- och vattenmyndighetens hemsida)

Kulturdepartementet
Lagfäst kulturarvsskydd för äldre transportmedel
Sändlista för skrivelse Lagfäst kulturarvsskydd

Infrastrukturdepartementet
Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)
ThNs yttrande avs. Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

2020

Miljödepartementet
Promemoria Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg
Yttrande Förbud mot att medföra visst svavelhaltigt marint bränsle ombord på fartyg

Transportstyrelsen
Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Yttrande Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Havs- och vattenmyndigheten
Remiss Vägledning samverkan
Yttrande gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
Följebrev yttrande Vägledning samverkan
Bilaga yttrande Vägledning samverkan

Socialstyrelsen
Yttrande Promemoria Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Mark- och miljödomstolen i Nacka
Yttrande i Mål M 1785–20 om Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd till utrivning av vattenanläggning i Järle kvarn, Nora kommun

Arbetsmiljöverket
Angående AFS 2017:3 och certifieringen av eldare

Kulturdepartementet, Liberalerna och Centerpartiet
Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer i Sverige

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Stöd RAÄs önskan om miljömålsuppföljning
Rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet

Kulturdepartementet
Med anledning av fartygsstöd

Kulturdepartement
Förslag tillägg förordning stöd till kulturen.

Sveriges regioner och kommuner
Angående coronapandemins konsekvenser för arbetslivsmuseer.
Bilagor: Exempel från arbetslivsmuseerlista arbetslivsmuseer i Sverigeartikel Ängelholms Flygmuseum.

Kultur- och demokratiministern
Angående coronapandemins konsekvenser för arbetslivsmuseerna
Remiss – En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66
Yttrande – Remiss En utvecklad vattenförvaltning

2019

Hässleholms kommun
Angående Hässleholms filfabrik

Norrtälje kommun
Angående Pythagoras Industrimuseum

Skatteverket
Angående moms för arbetslivsmuseer
Betänkande – Verkställbarhet av beslut om lov
Yttrande – Betänkande Verkställbarhet av beslut om lov

Remiss – Kulturplan Östergötland 2020-2023
Yttrande – Remiss Kulturplan Östergötland 2020-2023

Remiss – Kulturplan Västerbotten 2020-2023
Yttrande – Kulturplan Västerbotten 2020-2023

Remiss – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.
Yttrande – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.

2018

Region Västernorrland
Angående Svenska administrations- och byråkratimuseet

Region Blekinge
Angående Ebbamåla Bruk

Olofströms kommun
Angående Ebbamåla Bruk

Kulturdepartementet
Promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället
Yttrande på Långsiktigt stöd till det civila samhället

Näringsdepartementet
Remiss – Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Yttrande – Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Näringsdepartementet
Promemoria – Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Yttrande – Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

2017

Miljö- och energidepartementet
Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser”
ArbetSams brev till Miljödepartementet med flera
Promemoria – Vattenmilö och vattenkraft  
Yttrande – Vattenmiljö och vattenkraft
Bilaga: Arbetslivsmuseer vid vatten

Kulturdepartementet
Remiss – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
Yttrande – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

2016

Statens kulturråd
Angående Skapande skola

Skara stad
Angående Planprogram för stationsområdet
Västarvets skrivelse an. planprogram för stationsområdet

Kulturdepartementet
Yttrande: Ny museipolitik

2015

Kulturdepartementet
Yttrande: Gestaltad livsmiljö

Sveriges Riksdag
Förslag till riksdagsbeslut: Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv
Bakgrund till motion för stärkt stöd för det rörliga kulturarvet

Kulturdepartementet
Yttrande: Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen

2014

Miljödepartementet
Yttrande: I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
Artikel: Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet

2013

Miljödepartementet
Yttrande: Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Kulturdepartementet
Yttrande: Förslag till förordning om statsbidrag för ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet