Besöksstatistik

Bild och foto: Carl Eldhs Ateljémuseum

Besöksstatistik

Arbetslivsmuseerna har omkring 10 milj besök per år. De är betydelsefulla för museisverige och besöksnäringen. Det är av vikt att museer synliggörs oavsett hur de finansieras eller förvaltas, för att få en sann bild av museisverige och ge underlag för fördelning av resurser. I Sverige finns omkring 2 000 museer, av dem är drygt 1 500 arbetslivsmuseer. Varje år samlar Myndigheten för kulturanalys (MyKa) in besöksstatisk. ArbetSam för årligen dialog med MyKa för att enkäter och insamling ska utformas med förståelse för arbetslivsmuseernas verksamheter.

Besöksstatistik 2021
Rapport för besök på museer 2021 släpptes i juni 2022. Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Enkät skickas ut via Kulturanalys-Kulturdatabasen. I början av året skickar Myndigheten för kulturanalys (MyKa) ut enkät för insamling av besöksstatistik.
Länk till rapport Museer 2021

SAMLING – Ett arbetslivsmuseum kan bestå av själva samlingen; till exempel en gruva, järnvägsvagn, skuta eller ångbåt. Är arbetslivsmuseet en smedja så är det alla inventarier och verktyg i smedjan som är samlingen.
ÖPPETTIDER – Viktigt att ni fyller i de tider ni har öppet, även om det är sällan. Kanske har ni öppet en gång i veckan under sommarhalvåret eller bara enligt överenskommelse. Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.
KATEGORI – Ange att ni är ett arbetslivsmuseum.
ENTRÉ – Färdbiljetter räknas också som entréavgift.

Hör gärna av er till kansliet om ni har frågor kring hur ni bör tolka och besvara frågor.

Besöksstatistik 2020
Rapport över antalet besök på museer 2020 visar att omkring 8 milj museibesök gjordes i Sverige på centrala, inkl övriga statliga, regionala och kommunala museer. En kraftig nedgång sedan 2019. Men många arbetslivsmuseer, som drivs ideellt och i många fall inte finns med i statistiken, har dock vittnat om att de hade all-time-high i somras. Det var i många fall de ideellt drivna museerna som stod för museisverige 2020! Länk till rapport.

För att definiera ett museum har MyKa använt sig av museilagens definition men med tillägget: Ett ytterligare kriterium är att verksamheten ska ha minst en årsarbetskraft. En årsarbetskraft definieras av den arbetstid som motsvarar en heltidssysselsatt person under ett år (cirka 1 760 arbetstimmar). Om två personer arbetar halvtid motsvarar det en årsarbetskraft. Alla sysselsatta personer som är avlönade ingår, oavsett anställningsform eller finansieringsform.

Totalt finns drygt 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. Av dem har 685 fått MyKa:s enkät. Övriga arbetslivsmuseer har MyKa av olika orsaker sorterat bort. En orsak MyKa hänvisar till är att museet inte har svarat på enkäten på flera år.

Bland alla de som svarat på enkäten var den näst vanligaste inriktningen arbetslivsmuseum, som huvudsaklig inriktning. Den vanligaste var historia och arkeologi.

Antal medlemsmuseer:
610 vid tidpunkt av utskick 
395 som fått enkät         
240 som inte fått enkät                                                   
184 som svarat på fråga om anläggningsbesök   
79 som svarat på fråga om verksamhetsbesök   
2 321 118 anläggningsbesök                                         
 911 809 verksamhetsbesök                                         
 236 949 webb besök                                                       
218 årsverken avlönad                                                   
315 126 årsverken ideellt