Transporthistoriskt Nätverk

Transporthistoriskt Nätverk (ThN)

 

Transporthistoriskt Nätverk samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

 

ThN höstmöte 2022
Transporthistoriskt Nätverk träffades den 26 oktober hos Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) i Stockholm.  Mötet handlade inledningsvis om myndighetens arbete men det rörliga kulturarvet och de samlingar de har att förvalta. Vi har en bra dialog om myndighetens arbete och vad Transporthistoriskt Nätverks arbetar med. Vi i nätverket diskuterade hur vi ska fortsätta vårt arbete med behovet av ett bättre lagskydd för det transporthistoriska kulturarvet. Ny regering är tillsatt och nya politiker att kontakta för att informera och söka stöd för det transporthistoriska kulturarvets fortsatta behov att lagskydd för att fortsatt kunna visa det rörliga kulturarvet rörligt.

SMTM informerade nätverket om att Arlandasamlingarna blivit uppsagda från sina lokaler på Arlanda. Riksantikvarieämbetets utredare Maria Adolfsson, utredare för utredningen om ett stärkt lagskydd, deltog på mötet berättade om utredningen om Arlanda som är ute på med slutdatum 31 oktober. ThN har med anledning av detta beslutat att göra ett remissvar till Arlandautredningen och även skicka en skrivelse till Swedavia angående Arlandasamlingarnas betydelse för Arlanda, svensk flyghistoria och utveckling.

 

Om Transporthistoriskt Nätverk
Nätverket bildades år 2012 och samlade 10 riksorganisationer. Idag består nätverket av 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 ställde sig riksdagen bakom förslaget om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

Organisationerna i ThN företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Åkerihistoriska sällskapet, ÅHS

Arbetets museum är sammankallande.

 

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Bildades år 2012 och samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Arbetets museum är sammankallande. Nätverket består av:

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Åkerihistoriska sällskapet

 

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:

  1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.
  2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
  3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
    har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

Länk till mer information om ThN i Almedalen.


Rapport Det rörliga kulturarvet

Det rörliga kulturarvet

Av Riksantikvarieämbetet 2018