Transporthistoriskt Nätverk

Transporthistoriskt Nätverk (ThN)

Transporthistoriskt Nätverk samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet.

Skrivelse till Statens fastighetsverk
Transporthistoriskt Nätverk har skickat en skrivelse till Statens fastighetsverk med anledning av att de har för avsikt att höja kajavgifterna längs Skepps- och Kastellholmen, upp till 300%. På Skepps- och Kastellholmarna finns en tät kulturmiljö som är starkt förknippad med holmarnas historia. En hyreshöjning av den här digniteten riskerar att dels skingra, dels försvåra för fartyg som utgör en betydelsefull beståndsdel av det maritima kulturarvet.
Skrivelse har skickats för kännedom till: Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, Statens maritima och transporthistoriska museer samt Institutet för folk och språkminnen.
Skrivelse Statens fastighetsverk
Länk till ThN:s samtliga skrivelser och yttranden

Höstmöte på Sjöhistoriska museet
Statens Maritima och transporthistoriska museer (SMTM) inledde genom att första timmen med information om aktuellt arbetet på myndigheten som berör ThNs arbetsområde. ThNs styrgrupp hade ett antal punkter från de fem arbetsgrupperna att besluta om under eftermiddagen.
Styrgruppen för ThN fastställde basen för fortsatta arbete i nätverket såsom definition av kulturarvet, uppdrag, strategier och ställningstaganden:
Definition transporthistoriskt kulturarv: Det rörliga, fasta och immateriella arvet avseende föremål och företeelser till havs, i luften, på väg och på räls.

Uppdrag: Transporthistoriskt Nätverk uppdrag är att verka för att det transporthistoriska kulturarvets artefakter (föremål och kunskap) kan bevaras, användas och utvecklas.

Strategi: ThN ska verka för att svenska myndigheter tar hänsyn till det transporthistoriska kulturarvets föremål. Till stöd för myndigheterna hänsynstagande krävs ett lagstöd, en hänsynsregel. Syftet är att skydda föremålen från att förstöras eller skadas som en följd av myndigheter utövande av sina uppdrag.

 ThNs främsta mål fram över är att arbeta för att få RAÄs utredning skickas ut på remiss under de närmaste 6 månader som målbild.

Det beslutades att arbetsgruppen för skrivelser fortsatt tar fram förslag på motioner.  Dessutom togs beslut om en temadag att genomföra i mars-april och att ThN kommer att hyra lokal för seminarium i stället för monter i Almedalen samt att ThN kommer börja arbeta med en publik Facebooksida för att kommunicera det transporthistoriska kulturarvets villkor för att fortsatt hålla det rörligt.

Bild från höstmöte 26 oktober på Sjöhistoriska museet. Foto: Kjell Åström

Om Transporthistoriskt Nätverk

Nätverket bildades år 2012 och samlade 10 riksorganisationer. Idag består nätverket av 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. I maj 2017 ställde sig riksdagen bakom förslaget om att skyndsamt ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Det är ett historiskt beslut att man vill tillföra industrisamhällets rörliga artefakter till kulturarvslagstiftningen. I den nuvarande kulturminneslagen finns endast lagskydd för markbundet kulturarv. Nya statliga och kommunala regler och avgifter hotar Sveriges rörliga kulturarv såsom fartyg, museijärnväg, flyg och motorburna fordon på vägar.

Organisationerna i ThN företräder olika områden inom det rörliga kulturarvet:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Åkerihistoriska sällskapet, ÅHS

Arbetets museum är sammankallande.

Nätverkets syfte är att
– verka för frågor som är gemensamma för alla föreningar i nätverket
– samarbeta angående de regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för det rörliga kulturarvet
– vara det gemensamma forum för att skapa förutsättningar för att på bästa sätt bevara och utveckla det rörliga kulturarvet.

Transporthistoriskt Nätverk agerar tillsammans i Almedalen. Vi driver där gemensamt tre för oss viktiga frågor:

  1. Besöksnäring – Resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och besök på arbetslivsmuseer lockar varje år 10 miljoner besökare. Transporthistoriska anläggningar ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen.
  2. Kunskap – Transporthistoria är stort och komplicerat och innehåller ofta gammeldags teknik. För att klara ett hållbart bevarande och brukande av kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring.
  3. Kulturarvet – Stärkt bevaranderätt. Transporthistoriska föremål
    har idag inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet. Hur skyddar vi på bästa sätt våra klenoder från att utsättas för alltför kraftiga ombyggnadskrav, förorsakade av moderna regelverk? Bevara oss väl!

Länk till mer information om ThN i Almedalen.


Rapport Det rörliga kulturarvet

Det rörliga kulturarvet

Av Riksantikvarieämbetet 2018