Om arbetslivsmuseer

Museer som piper, snurrar och fräser…

Collage arbetslivsmuseer. Foto: Torsten Nilsson

Om arbetslivsmuseer

Begreppet arbetslivsmuseum började användas i slutet av 1990-talet, i samband med att ArbetSam bildades. En viktig faktor för den fortsatta utvecklingen var att Riksantikvarieämbetet från och med 2001 började fördela ett projektbidrag till arbetslivsmuseerna.  Arbetslivsmuseer som begrepp finns bara i Sverige. I England kallas arbetslivsmuseerna Indipendent museums.

I Sverige finns idag cirka 1 500 arbetslivsmuseer som till största delen drivs av ideellt arbetande personal. Dessa museiarbetare genomför ett fantastiskt arbete som kan jämföras med en folkrörelse. Museernas huvudsakliga inriktning är att ur sina olika perspektiv bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. Arbetslivsmuseernas samlingar är idag mycket omfattande. Man kan nog utan att överdriva konstatera att den största delen av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på ideella krafter.

Arbetslivsmuseerna berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift, men även om livet vid sidan av arbetet. På så sätt skapas ett möte mellan yrken och metoder, handlag och kunskap, människor och museiföremål. Ett försiktigt brukande är i många fall en förutsättning för bevarande av industrisamhällets kulturarv. För detta krävs kunskap och det är av största vikt att stötta arbetslivsmuseerna i deras arbete med att bevara kunskap och överföra den till kommande generationer.

Arbetslivsmuseerna är platser för lärande. Här finns berättelser om 1900-talet, social historia, teknisk historia, matematik, språk och här kan man uppleva de omvälvande förändringar som lett fram till dagens Sverige. Vi vill på alla sätt verka för att arbetslivsmuseerna blir och används som levande lärosalar.

Värdet av det ideella arbetet på arbetslivsmuseerna har beräknats till mer än 120 miljoner kronor per år. Ekonomin kan trots ideellt arbete vara problematisk. Det finns endast två regelbundna projektbidrag som kan sökas av arbetslivsmuseer, Riksantikvarieämbetets bidrag till ideellt kulturarvsarbete (17 milj. kr/år varav 8 milj. kr reserverade för arbetslivsmuseer) och Sjöhistoriska museets stöd till fartygsbevarande, det så kallade Fartygsstödet (1 milj. kr/år).

Arbetslivsmuseerna är viktiga för turismen. De bjuder på upplevelser för alla åldrar och alla sinnen och beräknas ha över 10 milj. besök per år.

Definition:
Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten.
Förordning (2002:644)