Arbetets museum och ArbetSam har tillsammans skrivit ett yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Vägledning förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav, diarienummer 02248-2022.  Vi anser vägledningen tydligt måste ta hänsyn till följande:

  • Att de vattenförekomster där undantag beslutats uppfyller de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet men att strängare krav inte ska tillämpas,
  • Vi motsäger inte att dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EU-kommissionen,
  • Vi instämmer givetvis i att tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt över hela landet, samt att,
  • Det är viktigt att säkerställa tydliggörandet av de grunder med vilka undantagen har beslutats.

Länk till yttrande
Länk till remiss

Vattenhistoriskt Nätverks yttrande
Länk till yttrande

Bild: Blåherremölla. Foto: Lovisa Almborg