Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets museum, har i år tillsammans gjort en insamling av besöksstatistik på arbetslivsmuseer 2022.

Många arbetslivsmuseer förvaltas ideellt. Det gör att svarsfrekvensen är lägre än på museer där det finns personal som ansvarar för den typen av uppgifter. Svarsfrekvensen på ArbetSams medlemsmuseer är betydligt högre än de som inte är medlemmar, vilket ofta beror på att man är ett mer aktivt och organiserat arbetslivsmuseum.

Enkät skickades ut till 1 570 arbetslivsmuseer, alla arbetslivsmuseer som finns med i Databas över arbetslivsmuseer. 642 av dem var vid utskickstillfället medlemmar i ArbetSam.

330 svararande från ArbetSams medlemsmuseer. 43 svarande från övriga arbetslivsmuseer.
De 330 medlemsmuseer som svarat på enkäten hade närmare 4,5 miljoner besök 2022. De övriga 43 arbetslivsmuseerna hade drygt 200 000 besök 2022.

Vi har med de siffrorna som underlag, tagit fram en bild av det totala antalet besök på landets arbetslivsmuseer 2022. I uträkningen har vi räknat upp antalet besök på ArbetSams medlemsmuseer för sig och antalet besök på övriga arbetslivsmuseer, för sig.

Vår insamling visar att arbetslivsmuseerna hade närmare 13 miljoner besök 2022.
Intressant är också, att det är samma siffror som Riksantikvarieämbetets undersökning visade 2001 (rapport 2001:1 Man måste vara lite tokig).

Utöver det stora antalet besök på arbetslivsmuseerna har de även haft en omfattande aktivitetsverksamhet, fysisk såväl som digital. Omkring 32 000 fysiska aktiviteter och 56 000 digitala verksamheter. Vi har där räknat på samma sätt som ovan där vi utgått från aktivitetsfrekvensen hos ArbetSams medlemsmuseer separerat från de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar.

Bakgrund
Varje år gör Myndigheten för kulturanalys (MyKa) en undersökning över besöksstatisk. Arbetslivsmuseerna som ofta har mindre än en årsarbetskraft, faller utanför deras undersökning vilket också gör att vi får en missvisande bild över hur museisverige ser ut på riktigt, vilket kan påverka både resursfördelning och uppmärksamhet.

Vår enkät skickades ut i slutet av januari 2023 till 1 570 arbetslivsmuseer, alla de som finns med i Databas över arbetslivsmuseer. Vid utskickstillfället hade ArbetSam 642 medlemsmuseer.
Svarsfrekvens ArbetSams medlemsmuseer: 51,4%
Svarsfrekvens övriga arbetslivsmuseer: 4,4%

Redovisning besök på arbetslivsmuseer 2022

Antal besök*12 791 388
Antal aktiviteter för barn och unga**35 310
Antal personer från skolor och förskolor**159 858
Antal digitala aktiviteter/evenemang56 426
Antal fysiska aktiviteter/evenemang32 106
Antal ideellt arbetande timmar2 448 950
Antal medlemmar508 850
Antal aktiva medlemmar40 680

*Anläggningsbesök och verksamhetsbesök
**Endast ArbetSams medlemsmuseer

Bild: Jädersbruks museum. Foto: Torsten Nilsson