Pristagare Årets Arbetslivsmuseum

Pristagare Årets Arbetslivsmuseum

Priset Årets Arbetslivsmuseum instiftades 2010. Här ser ni pristagarna genom åren.

2024 K. A. Almgren sidenväveri & museum

Medlemsmuseum K. A. Almgren sidenväveri & museum är utsett till Årets Arbetslivsmuseum 2024.
Stort grattis! Juryns motivering: ”Mitt i huvudstaden återfinns denna unika textilindustrimiljö från 1800-talet. Med avstamp i kvinnors arbete och villkor sammanför K. A. Almgrens sidenväveri & museum historiska hantverkskunskaper med moderna frågeställningar och möjliggör för generationsöverskridande utbyte av kunskap. Från berättelser om den lilla silkesmasken till en lekfull ingång i programmering och datalogisk kunskap går förmedlingen och bevarandet av kunskap och hantverk som en röd tråd genom verksamheten. I utställningar och skolsamverkan belyses dagsaktuella frågor och dåtid, nutid och framtid knyts samman.”
Länk till pressmeddelande

Foto från vänster: Torsten Nilsson, Klas Nyberg.

2023 Loos koboltgruva
Juryns motivering: Med uthålliga och ideella krafter har man vid Loos koboltgruva lyckats göra det omöjliga möjligt – gruvan har återuppväckts ur sin 250-åriga törnrosasömn.
Här synliggörs 1700-talets gruvdrift, blåfärgsverk och världens första nickelfyndighet. Med personligt engagemang levandegörs historien ur ägarparet Anna-Sophia och Henrik Kalmeters liksom gruvarbetarnas perspektiv. Genom att använda historien över generationsgränserna ger Loos Koboltgruva orten tro på framtiden. Länk till pressmeddelande

2022 Karmansbo Bruksmiljö
Motivering: ”Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö. Föreningen har genom föredömlig uppsökande och engagerande nyrekrytering lyckats få både ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ finansiering tryggar med tillförsikt verksamheten för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med kunskapsöverföring genom utbildning av nya smeder, att brukets stolta traditioner kan föras vidare. Karmansbo Bruksmiljö representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen!

2021 Frövifors Pappersbruksmuseum
Motivering: ”På Frövifors Pappersbruksmuseum kan du uppleva en av Sveriges viktigaste näringar på ett spännande och annorlunda sätt. Omgärdad av gigantiska pappersmaskiner vandrar du här genom historien i en miljö som fortfarande i högsta grad är levande och dynamisk. Frövifors museiförening, tillika grundare, spelar en aktiv och engagerad roll i att förmedla fascinerande kunskap om arbetslivs-, pappers- och förpackningshistoria. Med utgångspunkt i människors berättelser möjliggörs en rik pedagogisk verksamhet och många samarbeten med både lokala och internationella aktörer.”

2020 Statarmuseet i Skåne
Motivering: ”Med ideellt arbete, idog envishet och styrka lades grunden till Statarmuseet i Skåne. Här har man grävt i myllan efter berättelser som gör att besökarna idag kan känna historien i händerna, på platsen där den en gång utspelade sig. Besökarna får en helhetsupplevelse med förståelse för hur djur, människor och brukandet av jorden är beroende av varandra. Här berättas om landsbygdens industriarbetare, statarfamiljens, hårda villkor; från mjölkningsplikten till de långa arbetsdagarna på åkern. Skolklassen får här en oförglömlig dag där eleverna kliver rakt in i historien: skurar mattor, sätter potatis och matar grisen. Tack vare Statarmuseets enastående arbete och samverkan sprids kunskapen om statarnas liv vidare till nya generationer.”

2019 The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
Motivering: ”The Glass Factory – Glasmuseet i Boda förenar det gamla glasblåsaryrket med samtida glaskonst och verksamheten lyckas på ett fantastiskt sätt förena lokala och internationella utbyten. Glashyttan är ett verkligt levande museum med kunskapsöverförande aktiviteter där barn och vuxna bjuds in till att vara en del av glasrikets historia och framtid. Satsningen på The Glass Factory – Glasmuseet i Boda visar på kommunalt mod och förståelse för industrisamhällets kulturarv och dess betydelse för dagens besöksnäring.”

2018 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Motivering: ”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engagerar och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv.”

2017 Svenska Skoindustrimuseet
Motivering: ”Maskiner i drift, doften av läder och lim, med oumbärliga vardagsföremål i fokus. Svenska Skoindustrimuseet är en plats som på ett pedagogiskt och levande sätt visar skoindustrins historia. Museet ser till att en ny generation blir delaktig i och får förståelse för skotillverkningens historia. Inte minst kan besökaren köpa skor som tillverkats i museet. Ett ideellt engagemang ligger som grund för dagens stiftelse som har tagit ansvar för ortens industrihistoria.”

2016 Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem – GHJ
Motivering: ”Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Jernvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland.”

2015 Pris uteblev pga synkning med utmärkelse Årets Arbetsmyra.

2014 Borgquistska hattmuseet
Motivering: ”Föreningen Gamla Trelleborg bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö på ett föredömligt sätt och verksamheten drivs genom ett stort ideellt engagemang. Visningar för skolklasser, pensionärsgrupper, studentjubilarer, föreningar, företag och allmänhet sker under ledning av ideellt arbetande guider.”

2013 Ångaren Trafik
Motivering: “S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för landets utveckling. På den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.”

2012 Qvarnstensgruvan i Lugnås
Motivering: ”Qvarnstensgruvan får priset Årets Arbetslivsmuseum 2012 för att det är en otroligt häftig gruva, men också för sin breda och genomtänkta verksamhet som i huvudsak drivs av en ideell förening med 150 medlemmar. Gruvan skapar också arbetstillfällen. Varje år anställs ett 10-tal ungdomar som guider vid gruvan och ett antal äldre som vill arbeta som guider och/eller värdar i caféet. Många av byns invånare är engagerade i föreningen, men man arbetar även i breda nätverk och samarbeten när det gäller geologi, turism och museifrågor.”

2011 Jädraås-Tallås Järnväg
Motivering: ”Jädraås-Tallås Järnväg JTJ får priset för ett stort ideellt engagemang och för ett långsiktigt bevarandeprojekt av både det materiella och det immateriella kulturarvet. Föreningen har under femtio år klarat ett mycket stort åtagande som få museer skulle våga axla. JTJ äger idag hela den sex kilometer långa järnvägen mellan Jädraås och Tallås och ansvarar för att banan och alla de byggnader som behövs för att järnvägen skall fungera får det underhåll som krävs.”

2010 Skebobruks museum
Motivering: ”Skebobruks Museum har skapat en kulturell turistattraktion av stort värde för orten och dess omgivning. För drygt tio år sedan samlades ideella krafter i Skebobruk för ett rädda det förfallna museet och ge det nytt liv. Museiföreningen visar prov på gott museihantverk, kreativitet och gott kunskapsbevarande. Man använder nutidens tekniker för att berätta om brukets historia. Föreningens styrelse har en god blandning av män och kvinnor och föreningen arbetar aktivt för att även kvinnors arbete skall synliggöras. Museiföreningen har lagt ner mycket arbete på att göra det omgivande samhället delaktigt i museiverksamheten. Bland annat har man genomfört spännande pedagogiska satsningar mot skolan.”