Stadgar

Bild: Borgquistska Hattmuseet Foto: Lovisa Almborg

Stadgar

ArbetSams stadgar – länk till pdf

Ändamål
Samarbetsrådet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening vars ändamål är att utifrån ett underifrånperspektiv främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Handling
– att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas identitet.
– att medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmar.
– att samordna arbetet i gemensamma frågor.
– att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet.
– att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna.

Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemskap är öppet för arbetslivsmuseer, studiecirklar, gräv-där-du-står verksamhet, arkivföreningar samt organisationer, grupper och enskilda som främjar ändamålet. Från och med den tidpunkt inträde beviljats betalar medlemmen en fast årsavgift till samarbetsrådet.
Avgiften fastställs av årsmötet och skall vara betald senast under första kvartalet innevarande verksamhetsår. Medlem som ej inom fastställd tidpunkt och efter påminnelse ej betalat medlemsavgiften avföres som medlem.

Årsmöte
Årsmötet hålls senast under maj månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
– fastställande av ombudsförteckning
– årsstämmans stadgeenliga utlysande
– styrelsens berättelser
– revisorernas berättelser
– fastställande av resultat- och balansräkning
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– riktlinjer för verksamhet och ekonomi
– fastställande av medlemsavgifter
– övriga förslag från styrelsen
– till årsmötet inkomna förslag
– fastställande av arvoden och ersättningar
– val av ordförande och kassör
– val av styrelseledamöter samt ersättare/suppleanter
– val av revisorer
– fastställande av plats för årsmöte
– val av valberedning
– fastställande av nomineringstid

Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det påkallat, liksom när revisorerna eller minst 1/4 medlemmar begär detta. Endast ärende/ärenden som föranlett medlemsmöte får behandlas. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

Förslags-, yttrande- och rösträtt
Röstning vid årsmöte/medlemsmöte.
Alla medlemmar har rätt att med förslags-, yttrande- och rösträtt delta i årsmötet. Museer ochorganisationer har rätt till två (2) ombud.
Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst när inget annat anges.

Till årsmötet inkomna förslag
Till årsmötet inkomna förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari

Kallelse
Kallelse, med handlingar, till årsmötet ska sändas ut till medlemmarna senast en (1) månad innan årsmötet.

Styrelse
Styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter med minst två (2) suppleanter.
För styrelsens ledamöter gäller två (2) års mandatperiod.
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera resurspersoner/rådgivare.
Styrelsen åligger särskilt att:
– verkställa årsmötets beslut
– besluta om firmateckning.
– fastställa arbetsordning och organisationsplan.
– överlämna protokoll och redogörelse för verksamhet och räkenskaper senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång till revisorerna.
Styrelsen sammanträder minst fyra (4) gånger/år.
Styrelsen skall i sin helhet vara garantiförsäkrad.

Valberedning
Valberedningens om minst (3) ledamöter, varav en (1) sammankallande, utses av årsmötet. Medlemmar bereds tillfälle att minst tre (3) månader före mötet inkomma med förslag till styrelseledamöter. Valberedningens förslag skall delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

Räkenskaps- och verksamhetsår
Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Revisorer
Revision av samarbetsrådets räkenskaper och verksamhet skall handhas av två (2) revisorer med en (1) suppleant. Dessa utses av årsmötet för ett (1) år i taget.
Granskade handlingar skall senast inom en (1) månad återställas till styrelsen.

Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall fattas på årsmöte/ medlemsmöte med minst 2/3 majoritet.

Upplösning
I händelse av beslut om upplösning av ArbetSam – Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd skall eventuella ekonomiska tillgångar fördelas lika mellan rådets medlemmar. ArbetSams kvarvarande handlingar tillföres Arbetarrörelsens Arkiv. Beslut om upplösning kräver minst 2/3-dels majoritet vid två (2) på varandra följande medlemsmöten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte.