Arbetets museum, ArbetSam samt har skrivit yttranden på remissen EU-kommissionens förslag till förordning om restaurening av natur Dr M2022/01470.
Vattenhistoriskt Nätverk instämmer att:
”Kraftfulla åtgärder för att nå EU:s mål för klimatet och den biologiska mångfalden fram till 2030 och 2050 och för att säkerställa resiliens i livsmedelssystemen behöver göras.” (sid 4)
Vattenhistoriskt Nätverk vill poängtera att:
”snabba insatser för att restaurera skadade ekosystem under de närmaste tio åren för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Framför allt bör skadade våtmarker, vattendrag, skogs- och jordbruksekosystem restaureras.” (sid 3) inte får äventyra eller orsaka oåterkalleliga skada på kulturmiljöer.

Länk till VhN:s yttrande
Länk till Arbetets museums och ArbetSams yttrande

Länk till remiss

Bild: Karmansbo bruksmiljö. Foto: Anders Storm