Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rapport om vad klimatförändringarna kan innebära för möjligheterna att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Rapporten visar att klimatförändringarna gör det svårare att bevara fornlämningar, byggnader och landskap. ArbetSam var en av organisationerna som intervjuades och med i rapporten finns arbetslivsmuseernas situation och perspektiv med. Rapporten är Riksantikvarieämbetets underlag till den fördjupade utvärderingen som görs vart fjärde år, i samverkan mellan de 26 myndigheter som har ansvar för att bidra till att miljömålen uppnås, i enlighet med Sveriges miljömål 2023. Den fördjupade utvärderingen leds av Naturvårdsverket, som lämnade över en samlad rapport till regeringen den 17 januari i år.